פינוי עשן מחניונים

חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברשיון עסק

חניונים מקורים

 

ראה מידע מלא


    

 

חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברשיון עסק

חניונים מקורים

 

א. הגדרות

 

"בעל עסק" -

לרבות כל אחד מאלה:

1. בעל העסק;

2. המחזיק בעסק;

3. בעל רשיון העסק;

4. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

 

"העסק" -

חניון שפרטיו מופיעים לעיל;

 

"נותן האישור" -

עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז _____________ , שהוסמך כנותן האישור;

 

הערה לרכזים - יש להוציא תנאים אלו רק לחניונים קיימים וחדשים בעלי שטח חניה ליותר מ 75 מכוניות.

 

ב. כללי

 

פעילות העסק תכלול חנית כלי רכב בלבד. לא יתקיימו בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון: רחיצה, סיכה ותדלוק.

 

ג. מים ושפכים

 

השפכים הסניטריים בעסק יוזרמו למערכת הביוב הציבורית או יאספו לתוך מיכל איסוף אטום באופן שימנע חלחול השפכים לקרקע. פינוי השפכים מהמכל יתבצע באמצעות ביובית למתקן טיפול בשפכים מאושר על ידי נותן האישור בתדירות שתמנע גלישת השפכים מהמכל החוצה.

 

ד. איכות אויר

 

1 -

משטחי החניון יהיו מכוסים בבטון או בכל חומר כיסוי אחר אשר ימנע היווצרות אבק בעת נסיעת כלי הרכב בחניון.

 

2 -

בעל העסק ישלח לנותן האישור תוך שבוע ימים מיום קבלת תנאים אלו את הנתונים הבאים מאושרים על ידי מהנדס מוסמך:

 

2.1 -

שטח רצפת כל מפלס בחניון ומספר המפלסים בחניון.

 

 

2.2 -

מספרם ומיקומם של מקומות החנייה בכל מפלס.

 

 

2.3 -

מיקום ושטח פתחי האוורור הטבעי בקירות החניון בכל מפלס בנפרד.

 

3 -

הערה לרכזים - חניונים קיימים שבהם יש מפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי קטן מ 2% משטח רצפת המפלס

 

במפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי בקירות קטן מ - 2% משטח רצפת המפלס (לא כולל פתחי כניסה ויציאה מכוניות) תהיה מערכת אוורור מכנית הכוללת פתחי כניסה ויציאה של אוויר מאולץ ומפוחים. למערכת האוורור תהיה יכולת החלפה של 6 החלפות אוויר בשעה לפחות, עבור כל מפלס בחניון.

 

הערה לרכזים-חניונים קיימים ללא מערכת אוורור שיש צורך במערכת אוורור כאמור לעיל

 

מערכת האוורור תותקן תוך ששה חודשים מיום קבלת תנאים אלו.

 

4 -

הערה לרכזים - בחניונים חדשים שנמצאים בשלבי תכנון ועדין לא נבנו

 

במפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי בקירות הוא קטן מ - 2% משטח רצפת המפלס (לא כולל פתחי כניסה ויציאה) תותקן מערכת אוורור הכוללת:

 

4.1 -

פתחי אוורור בכל קומה, מפוחים ותהיה בעלת יכולת החלפה של 6 החלפות אוויר בשעה לפחות, עבור כל מפלס בחניון.

 

 

4.2 -

הפתח הראשי של יציאת האוויר מתוך החניון החוצה ימוקם באופן שלא יפנה את האוויר הנפלט למבני מגורים, בתי ספר, משרדים ומסחר הקיימים באזור.

 

 

4.3 -

פתח הראשי של כניסת האוויר לתוך החניון לא ימוקם בסביבה בה קיים ריכוז גבוה של מזהמי אוויר כגון כביש ראשי.

 

 

4.4 -

פתח יציאת אוויר הכולל מתקן ליניקת אוויר החוצה משטח החניון לא ימוקם בסמוך לגלאי CO.

 

5 -

ריכוז ה - CO בשטח החניון לא יעלה מעלֹ ריכוז 60 מ"ג / מ"ק (52ppm) למשך חצי שעה רציפה ומעל ריכוז 200 מ"ג / מ"ק (170ppm) בכל רגע נתון.

 

6 -

גלאי CO:

 

בעסק תהיה מערכת גלאי CO, בכל אחד ממפלסי החניון על פי ההנחיות הבאות:

 

6.1 -

מערכת גלאי CO  תופעל במשך כל זמן פעילות החניון.

 

 

6.2 -

מערכת גלאי CO בכל מפלס תפעל כיחידה נפרדת.

 

 

6.3 -

הערה לרכזים: במקרה ואין גלאים בחניון

 

 

בעל העסק יתקין גלאי CO בהתאם לאמור לעיל בתוך פרק זמן שלא יעלה על חצי שנה מיום קבלת תנאים אלו.

 

 

6.4 -

גלאי ה - CO  יהיו בעלי המאפיינים הבאים:

 

 

6.4.1 -

הגלאים יהיו סלקטיבים ל - CO ולא יגיבו בנוכחות גזים נוספים, לרבות אדי דלק וגזים אחרים הנפלטים ממנועי כלי הרכב.

 

 

 

6.4.2 -

יהיו מוגנים בתוך מארז קשיח, ועמידים בפני קורוזיה.

 

 

 

6.4.3 -

קריאות הגלאים לא יושפעו משינויי לחות יחסית של האוויר ומשינוי טמפרטורה בחניון.

 

 

 

6.4.5 -

בעלי אפשרות מדידה של 0-300ppm לפחות.

 

 

 

6.4.6 -

רזולוציה מדידה של 1ppm.

 

 

 

6.4.7 -

מדידות הגלאי יהיו ליניאריות בכל תחום המדידה עד 2%  סטיה.

 

 

 

6.4.8 -

בעל אפשרות העברת אינפורמציה לבקר באופן רציף ומידי.

 

 

 

6.4.9 -

חשיפת הגלאי לריכוזים CO גבוהים מעל תחום מדידת הגלאי, לא תגרע מדיוק מדידתו ותכונותיו של הגלאי.

 

 

6.5 -

גלאי ה - CO יותקנו:

 

 

6.5.1 -

כל 400 מ"ר או מרחק של כ - 20 מטר בין גלאי אחד למשנהו.

 

 

 

6.5.2 -

גובה הגלאי מרצפת המפלס 1.8-2.2 מ`.

 

 

 

6.5.3 -

נקודות רגישות בהם רצוי שיותקנו הגלאים:

 

 

 

6.5.3.1 -

נקודות יציאת הולכי רגל במפלסים התת קרקעיים בחניון.

 

 

 

 

6.5.3.2 -

בקרבת שלטי עצור.

 

 

 

 

6.5.3.3 -

במקומות בהם תחלופת האוויר מעטה יחסית.

 

7 -

גלאי ה - CO בשטח החניון יפעילו אוטומטית את מערכת האוורור כאשר גלאי CO יחיד במפלס כלשהו ימדוד ריכוז  COהעולה על הקבוע בסעיף 5 , וכן יפעיל התראה בחדר המפעיל החניון. מערכת האוורור תמשיך לפעול עד לירידת ערכי ריכוז ה CO מתחת לערכים הקבועים בסעיף 5 במשך רבע שעה.

 

8 -

בכל מקרה בו סעיף 7 לא ניתן לביצוע או לא מתקיים, יסגור בעל העסק את המפלס בו נמדד ריכוז CO מעל הריכוז המותר, לכניסת הולכי רגל ומכוניות עד לירידת הריכוז לריכוזים המותרים (סעיף 5).

 

9 -

הערה לרכזים - לחניונים קיימים עם מערכת אוורור ללא גלאיי CO

 

מערכת האוורור בעסק תופעל במשך כל זמן פעילות החניון

 

10 -

הגלאים, בקרים ומערכת האוורור:

 

10.1 -

יהיו תקינים בכל עת.

 

 

10.2 -

הבדיקות והכיולים יבוצעו על ידי ידי יצרן הציוד או מעבדה שהוסמכה על ידיו.

 

 

10.3 -

תקינות הגלאים, הבקרים ומערכת האוורור תבדק כל 6 חודשים על ידי מעבדה כמוזכר בסעיף 10.2.

 

 

 

חלקי החילוף של הגלאים ומערכות האוורור יהיו מתוצרת יצרן הגלאים או חלקים תואמים באישור היצרן.

 

 

10.4 -

כל גלאי CO יעבור כיול מחדש בהתאם להוראת היצרן  ובכל מקרה לפחות פעם בשנה.

 

 

10.5 -

תוצאות הבדיקות וקבלות על הטיפולים המוזכרים בסעיף 10.2 - 10.4, ישמרו בעסק לפחות למשך תקופה של 5 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישתו.

 

11 -

במקרה של תקלה בגלאים, לרבות הפסקת פעולתם של הגלאים:

 

11.1 -

 תופעל התראה מתאימה בחדר מפעיל החניון.

 

 

11.2 -

בעל העסק יבצע רישום של פרטי כל תקלה בספר תקלות לרבות תיאור התקלה, מיקומה, שעת גילוי התקלה והאמצעים שננקטו על מנת למנוע עלית ריכוז CO בשטח החניון.

 

 

11.2 -

מערכת האוורור תופעל בהספק מרבי עד לתיקון התקלה.

 

 

11.3 -

בעל העסק יתקן את התקלה תוך 48 שעות מרגע גילויה.

 

12 -

בכל מקרה של תקלה במערכת האוורור תופעל התראה מתאימה בחדר מפעיל החניון.

 

ד. חומרים מסוכנים

 

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב הנושאים חומר מסוכן, כהגדרתו בחוק חומרים

מסוכנים, התשנ"ג - 1993.

 

ה. פסולת מוצקה

 

הפסולת משטח החניון תיאסף לתוך מכלי איסוף ותפונה למתקן לאיסוף פסולת מאושר.

 

ו. הערה

 

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, תשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, הוראותיהן מהווים תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

 

 

 

חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

תנאים ברשיון עסק

חניונים מקורים

 

א. הגדרות

 

"בעל עסק" -

לרבות כל אחד מאלה:

1. בעל העסק;

2. המחזיק בעסק;

3. בעל רשיון העסק;

4. האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

 

"העסק" -

חניון שפרטיו מופיעים לעיל;

 

"נותן האישור" -

עובד המשרד לאיכות הסביבה במחוז _____________ , שהוסמך כנותן האישור;

 

הערה לרכזים - יש להוציא תנאים אלו רק לחניונים קיימים וחדשים בעלי שטח חניה ליותר מ 75 מכוניות.

 

ב. כללי

 

פעילות העסק תכלול חנית כלי רכב בלבד. לא יתקיימו בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון: רחיצה, סיכה ותדלוק.

 

ג. מים ושפכים

 

השפכים הסניטריים בעסק יוזרמו למערכת הביוב הציבורית או יאספו לתוך מיכל איסוף אטום באופן שימנע חלחול השפכים לקרקע. פינוי השפכים מהמכל יתבצע באמצעות ביובית למתקן טיפול בשפכים מאושר על ידי נותן האישור בתדירות שתמנע גלישת השפכים מהמכל החוצה.

 

ד. איכות אויר

 

1 -

משטחי החניון יהיו מכוסים בבטון או בכל חומר כיסוי אחר אשר ימנע היווצרות אבק בעת נסיעת כלי הרכב בחניון.

 

2 -

בעל העסק ישלח לנותן האישור תוך שבוע ימים מיום קבלת תנאים אלו את הנתונים הבאים מאושרים על ידי מהנדס מוסמך:

 

2.1 -

שטח רצפת כל מפלס בחניון ומספר המפלסים בחניון.

 

 

2.2 -

מספרם ומיקומם של מקומות החנייה בכל מפלס.

 

 

2.3 -

מיקום ושטח פתחי האוורור הטבעי בקירות החניון בכל מפלס בנפרד.

 

3 -

הערה לרכזים - חניונים קיימים שבהם יש מפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי קטן מ 2% משטח רצפת המפלס

 

במפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי בקירות קטן מ - 2% משטח רצפת המפלס (לא כולל פתחי כניסה ויציאה מכוניות) תהיה מערכת אוורור מכנית הכוללת פתחי כניסה ויציאה של אוויר מאולץ ומפוחים. למערכת האוורור תהיה יכולת החלפה של 6 החלפות אוויר בשעה לפחות, עבור כל מפלס בחניון.

 

הערה לרכזים-חניונים קיימים ללא מערכת אוורור שיש צורך במערכת אוורור כאמור לעיל

 

מערכת האוורור תותקן תוך ששה חודשים מיום קבלת תנאים אלו.

 

4 -

הערה לרכזים - בחניונים חדשים שנמצאים בשלבי תכנון ועדין לא נבנו

 

במפלסים בהם שטח פתחי האוורור הטבעי בקירות הוא קטן מ - 2% משטח רצפת המפלס (לא כולל פתחי כניסה ויציאה) תותקן מערכת אוורור הכוללת:

 

4.1 -

פתחי אוורור בכל קומה, מפוחים ותהיה בעלת יכולת החלפה של 6 החלפות אוויר בשעה לפחות, עבור כל מפלס בחניון.

 

 

4.2 -

הפתח הראשי של יציאת האוויר מתוך החניון החוצה ימוקם באופן שלא יפנה את האוויר הנפלט למבני מגורים, בתי ספר, משרדים ומסחר הקיימים באזור.

 

 

4.3 -

פתח הראשי של כניסת האוויר לתוך החניון לא ימוקם בסביבה בה קיים ריכוז גבוה של מזהמי אוויר כגון כביש ראשי.

 

 

4.4 -

פתח יציאת אוויר הכולל מתקן ליניקת אוויר החוצה משטח החניון לא ימוקם בסמוך לגלאי CO.

 

5 -

ריכוז ה - CO בשטח החניון לא יעלה מעלֹ ריכוז 60 מ"ג / מ"ק (52ppm) למשך חצי שעה רציפה ומעל ריכוז 200 מ"ג / מ"ק (170ppm) בכל רגע נתון.

 

6 -

גלאי CO:

 

בעסק תהיה מערכת גלאי CO, בכל אחד ממפלסי החניון על פי ההנחיות הבאות:

 

6.1 -

מערכת גלאי CO  תופעל במשך כל זמן פעילות החניון.

 

 

6.2 -

מערכת גלאי CO בכל מפלס תפעל כיחידה נפרדת.

 

 

6.3 -

הערה לרכזים: במקרה ואין גלאים בחניון

 

 

בעל העסק יתקין גלאי CO בהתאם לאמור לעיל בתוך פרק זמן שלא יעלה על חצי שנה מיום קבלת תנאים אלו.

 

 

6.4 -

גלאי ה - CO  יהיו בעלי המאפיינים הבאים:

 

 

6.4.1 -

הגלאים יהיו סלקטיבים ל - CO ולא יגיבו בנוכחות גזים נוספים, לרבות אדי דלק וגזים אחרים הנפלטים ממנועי כלי הרכב.

 

 

 

6.4.2 -

יהיו מוגנים בתוך מארז קשיח, ועמידים בפני קורוזיה.

 

 

 

6.4.3 -

קריאות הגלאים לא יושפעו משינויי לחות יחסית של האוויר ומשינוי טמפרטורה בחניון.

 

 

 

6.4.5 -

בעלי אפשרות מדידה של 0-300ppm לפחות.

 

 

 

6.4.6 -

רזולוציה מדידה של 1ppm.

 

 

 

6.4.7 -

מדידות הגלאי יהיו ליניאריות בכל תחום המדידה עד 2%  סטיה.

 

 

 

6.4.8 -

בעל אפשרות העברת אינפורמציה לבקר באופן רציף ומידי.

 

 

 

6.4.9 -

חשיפת הגלאי לריכוזים CO גבוהים מעל תחום מדידת הגלאי, לא תגרע מדיוק מדידתו ותכונותיו של הגלאי.

 

 

6.5 -

גלאי ה - CO יותקנו:

 

 

6.5.1 -

כל 400 מ"ר או מרחק של כ - 20 מטר בין גלאי אחד למשנהו.

 

 

 

6.5.2 -

גובה הגלאי מרצפת המפלס 1.8-2.2 מ`.

 

 

 

6.5.3 -

נקודות רגישות בהם רצוי שיותקנו הגלאים:

 

 

 

6.5.3.1 -

נקודות יציאת הולכי רגל במפלסים התת קרקעיים בחניון.

 

 

 

 

6.5.3.2 -

בקרבת שלטי עצור.

 

 

 

 

6.5.3.3 -

במקומות בהם תחלופת האוויר מעטה יחסית.

 

7 -

גלאי ה - CO בשטח החניון יפעילו אוטומטית את מערכת האוורור כאשר גלאי CO יחיד במפלס כלשהו ימדוד ריכוז  COהעולה על הקבוע בסעיף 5 , וכן יפעיל התראה בחדר המפעיל החניון. מערכת האוורור תמשיך לפעול עד לירידת ערכי ריכוז ה CO מתחת לערכים הקבועים בסעיף 5 במשך רבע שעה.

 

8 -

בכל מקרה בו סעיף 7 לא ניתן לביצוע או לא מתקיים, יסגור בעל העסק את המפלס בו נמדד ריכוז CO מעל הריכוז המותר, לכניסת הולכי רגל ומכוניות עד לירידת הריכוז לריכוזים המותרים (סעיף 5).

 

9 -

הערה לרכזים - לחניונים קיימים עם מערכת אוורור ללא גלאיי CO

 

מערכת האוורור בעסק תופעל במשך כל זמן פעילות החניון

 

10 -

הגלאים, בקרים ומערכת האוורור:

 

10.1 -

יהיו תקינים בכל עת.

 

 

10.2 -

הבדיקות והכיולים יבוצעו על ידי ידי יצרן הציוד או מעבדה שהוסמכה על ידיו.

 

 

10.3 -

תקינות הגלאים, הבקרים ומערכת האוורור תבדק כל 6 חודשים על ידי מעבדה כמוזכר בסעיף 10.2.

 

 

 

חלקי החילוף של הגלאים ומערכות האוורור יהיו מתוצרת יצרן הגלאים או חלקים תואמים באישור היצרן.

 

 

10.4 -

כל גלאי CO יעבור כיול מחדש בהתאם להוראת היצרן  ובכל מקרה לפחות פעם בשנה.

 

 

10.5 -

תוצאות הבדיקות וקבלות על הטיפולים המוזכרים בסעיף 10.2 - 10.4, ישמרו בעסק לפחות למשך תקופה של 5 שנים ויוצגו לנותן האישור על פי דרישתו.

 

11 -

במקרה של תקלה בגלאים, לרבות הפסקת פעולתם של הגלאים:

 

11.1 -

 תופעל התראה מתאימה בחדר מפעיל החניון.

 

 

11.2 -

בעל העסק יבצע רישום של פרטי כל תקלה בספר תקלות לרבות תיאור התקלה, מיקומה, שעת גילוי התקלה והאמצעים שננקטו על מנת למנוע עלית ריכוז CO בשטח החניון.

 

 

11.2 -

מערכת האוורור תופעל בהספק מרבי עד לתיקון התקלה.

 

 

11.3 -

בעל העסק יתקן את התקלה תוך 48 שעות מרגע גילויה.

 

12 -

בכל מקרה של תקלה במערכת האוורור תופעל התראה מתאימה בחדר מפעיל החניון.

 

ד. חומרים מסוכנים

 

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב הנושאים חומר מסוכן, כהגדרתו בחוק חומרים

מסוכנים, התשנ"ג - 1993.

 

ה. פסולת מוצקה

 

הפסולת משטח החניון תיאסף לתוך מכלי איסוף ותפונה למתקן לאיסוף פסולת מאושר.

 

ו. הערה

 

על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, תשכ"א - 1961 והתקנות מכוחו, הוראותיהן מהווים תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

 

 

 |  דף הבית |  אודות החברה  |  אמנת שירות  |  גלריית פרויקטים  |  נציגויות  |  יצירת קשר  |  מאמרים  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
סטרסאייר-מיזוג אוויר- www.stressair.co.il © כל הזכויות שמורות
סטרסאייר כתובת: משק 80 מושב חגור - stressair@gmail.com נייד: 050-5525808 03-9032378
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל